Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK BEVEZETÉS
A szolgálatást kínáló cég:
1.Általános adatok  Cégjegyzékszám:01-06-795467 Cégforma: Betéti társaság
2. A cég elnevezése
2/1. REBACH STEUERBERATUNG CONSULTING Betéti Társaság
3. A cég rövidített elnevezése
3/1. REBACH STEUERBERATUNG CONSULTING Bt.
4. A cég székhelye
4/1. 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.
A cég statisztikai számjele 20/1. 27321986-6201-117-01.
5. A cég adószáma
Adószám: 27321986-1-41.
Közösségi adószám: HU27321986. Adószám státusza: érvényes adószám 
A jelen felhasználási feltételek (Szerződés) A jelen weboldal üzemeltetője, és az azon megrendelhető szolgáltatás szolgáltatója: REBACH STEUERBERATUNG CONSULTING Bt. ((Cím: 1027 Budapest, Bem József utca 9. fszt.,) a továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett Weboldal: www.atvizsgalas.com oldalain elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatások (Szolgáltatás) igénybevételének feltételeit körülményeit tartalmazza. A szolgáltatást megrendelő, amennyiben akár írásbeli akár szóbeli szerződéskötés, „megrendelés” esetén olyan egyértelmű félreérthetetlen megrendelési szándékot mutat, mely alapján a szolgáltató a szolgáltatást megrendeltnek tekinti, abban az esetben a szolgáltatás igénybevétele elindult és ezzel az azt megrendelő, a szolgáltatás igénybevételi feltételeit automatikusan elfogadta.
AZ IGÉNYBEVÉTEL FELTÉTELEI
1. Felhasználónak, Megrendelőnek, Ügyfélnek minősül a Weblap látogatója, illetőleg mindenki, aki a fenti weboldal bármely szolgáltatását igénybe veszi. Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatást összetéveszthetetlenül akár szóban akár írásban megrendeli, azzal annak igénybevételét azonnal megkezdi, így elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, hiszen a szolgáltatást csak a jelen szerződésben foglaltak szerint lehet igénybe venni.
2. Az információs rendszerek biztonságát sértő magatartásokkal okozott, vagy azokkal összefüggésben keletkezett károkért - ideértve a vírusok vagy egyéb károkozásra alkalmas szoftverek használatát vagy terjesztését, a Szolgáltató birtokában lévő személyes és egyéb adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést, azok megsemmisítését, károsítását vagy

nyilvánosságra hozatalát és egyéb hacker-tevékenységeket is - Szolgáltató a felelősségét kizárja, az ilyen magatartásokért kizárólag annak megvalósítója a felelős. A Felhasználói Tartalmat közzé tevő Felhasználó által regisztrációkor megadott felhasználó neve minden esetben nyilvánosságra kerül a Felhasználói Tartalmak Weboldalon történő megjelenésével egy időben.
3. Jelen dokumentum szerzőjogi okokból, nem tartalmazza a teljes szerződést melyet a helyszínen a szolgáltatás megkezdésekor, minden ügyfélnek ki kell töltenie, és amelyben a megadott adatokat a fenti weboldalunkon szintén könnyen elérhető adatvédelmi szabályzat szerint kezelünk tárolunk, így jelen dokumentum nem tekinthető a teljes szolgáltatás igénybevételi környezet meghatározásához szükséges teljes információhalmaznak.
4. A szolgáltató́ minden esetben számlát és szerződést ad ügyfeleinek az általa elvégzett munkáról, és ezt a törvényi előírások alapján állítja ki, adja át, tárolja.
5. Amennyiben a Felhasználó, szolgáltató igénybe vevő magatartása következtében vagy azzal összefüggésben harmadik személy vagy bármely hatóság, illetve bíróság a Szolgáltatóval szemben bármilyen igényt támaszt illetve eljárást indít, a Felhasználó köteles minden a Szolgáltató által megkövetelt intézkedést megtenni és a Szolgáltatónak megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami a Szolgáltatót a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri. A Felhasználó felelőssége a Szolgáltatás használatával összefüggésben elkövetett jogsértésért a regisztrációja, illetve a jelen Szerződés megszűnését követően is fennáll.
6. A fenti weboldalon egyetlen egy megrendelhető szolgáltatás van ezáltal nem összetéveszthető bármilyen módon is hivatkozik rá jelen dokumentum. Ennek a szolgáltatásnak a megrendelése után annak lemondására lehetőség van. A lemondás alapfeltétele, hogy mivel a szolgáltatás megrendelésének alapfeltétele, hogy a végleges megrendelés előtt, a felek egy úgynevezett, közösen kiválasztott „időpontot” a szolgáltatás fizikai igénybevételének időpontját, dátumát együtt elfogadva kiválasztanak. Ezt a közösen megjelölt időpontot megelőzően legalább nyolc órával a lemondási szándékot a szolgáltató tudomására kell hozza a megrendelőnek írásban. Amennyiben ez nem történik meg, úgy a szolgáltatás automatikusan teljesítésre kerül, akkor is ha az azt megrendelő, a személyes kiszállást már nem igényli, és az erre vonatkozó korábban megbeszélt díjat a szolgáltató felszámítja. A szolgáltatás jellegéből adódóan, egyedi igények szerint elvégzett szolgáltatásnak minősül, így elállási jog nem alkalmazható. A szolgáltatás díja nem bontható részekre, tehát bármilyen egyedi körülmény előfordulása esetén is, a teljes szolgáltatási díj kerül felszámolásra.
7. A Szolgáltatás kizárólag a hatályos jogszabályok keretei között, harmadik személyek és a Szolgáltató jogainak sérelme nélkül, illetve a jelen Szerződés betartása mellett használható. Amennyiben valamely Felhasználó a jelen Szerződés rendelkezéseibe vagy jogszabályba ütközően, vagy egyébként visszaélésszerűen használja a Szolgáltatást, a Szolgáltató jogosult megtenni a szükséges jogi lépéseket annak érdekében, hogy Felhasználó felelősségre vonása megtörténjen. Ez az intézkedés a Felhasználóval szemben más adataival történő visszaélés esetén is alkalmazhatóak.
8. Jelen dokumentumnál, a szolgáltatás fizikai igénybevételekor kitöltött dokumentumnál, illetve a weboldalon melyen jelen dokumentum megtalálható, a szolgáltató fenntartja az elírás, helyesírási hibák, illetve olyan nyelvi félreértések okát melyek a figyelmetlenség esetkörébe tartoznak. A közölt adatokat, szerződéseket minden látogató saját felelősségére

használja, értelmezze. Az adatok tájékoztató jellegűek, azok felhasználása, sajátos értelmezése alapján hozott, illetve az azokra alapozott üzleti, magán illetve bármilyen döntésekért a szolgáltató felelősséget nem vállal, őt bármilyen biztatási kár jellegű felelősség nem terheli. A weboldal használata közben felmerülő kárért, hibáért, adatvesztésért sem a szolgáltató, sem az üzemeltetésben résztvevő feleket nem terheli.
9. A szolgáltató a megrendelt szolgáltatásáról alanyi áfa mentes (0% ÁFÁs) számlát állít ki.

A WEBOLDALRA VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK
1. A weboldal tartalmának szerzői joga a szolgáltató tulajdona, kivételt képeznek azok az elemek, ahol külön jelölve van azok tulajdonosa. A weboldalon található termékek márkanevei, védjegyek, bejegyzett nevek, logo-k minden esetben a jogosult cégek kizárólagos tulajdonát képezik, és ezekkel a szolgáltató a hétköznapi élet általános jellegét adó módnál nagyobb megjelenítést nem alkalmaz
2. A szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal tartalmának részeit vagy egészét másolni, átruházni, tárolni vagy terjeszteni, A weboldal, vagy annak bármely komponense tehát kép, videó, szöveg, szövegrész olyan egyértelmű design elemek melyek összetéveszthetetlenül a szolgáltató egyedi szellemi tulajdona, nyilvános vagy kereskedelmi célokra való felhasználása, terjesztése, módosítása egészben vagy részben is tilos, és ezt a szolgáltató a jogi képviselőjén keresztül rendszeresen ellenőrizni.
3. A weboldal üzemeltetésében harmadik felek is részt vesznek illetve a zökkenőmentes üzemelés harmadik fél szolgáltatásától is függ, így a szolgáltató. az esetleges üzemszünetekért, az oldal ideiglenes elérhetetlenségéért, a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből eredő károkért a felelősséget kifejezetten kizárja.
4. A weboldal használatával Ön ráutaló magatartással elfogadja a jelen nyilatkozatban foglalt összes feltételt, függetlenül attól, hogy azokat elolvasta-e, vagy sem. szolgáltató fenntartja a honlap tartalmát részben vagy egészben bármikor megváltoztassa.
5. Jogszabály változások eredményeként ezen jogi nyilatkozat tartalma is megváltozhat, ezen változások minden látogatónkra nézve kötelező érvényűek, ezért érdemes időnként áttekinteni ezen nyilatkozat tartalmát.
6. A weboldalt és annak bármely részét, egészét működésében megzavarni, beavatkozni, ellehetetleníteni, megváltoztatni tilos.
7. Amennyiben a weboldal látogatója, akár jelen dokumentum, akár a weboldalon elérhető Adatvédelmi szabályzat bármely részével nem ért egyet, azt nem fogadja el, úgy szolgáltatást megrendeli nem tud.
8. A szolgáltató kijelenti, hogy jelen szabályzatot, és a szintén a weboldalán megtalálható Adatvédelmi szabályzatot a saját üzemeltetési körébe tartozó más weboldalakon is felhasználhatja.

9. A szolgáltató weboldala, kizárólag magyar nyelven érhető el, a weboldalon egyértelműen megjelölt szolgáltatási díj a Magyarországon mindenkor hatályos fizetőeszközben értelmezendő, és a szolgáltatást is kizárólag magyar nyelven lehet igénybe venni. Az összes keletkező dokumentum, számla, szerződés nyelve magyar, erről bármilyen idegennyelvű példányt a törvényi kötelezettségen felül nem áll módunkban készíteni.
10. Jelen dokumentum a szolgáltató szellemi tulajdona, azt részben vagy egészben másolni, újra felhasználni, magán vagy üzleti célra tilos.

autó belső fények beszerelés
Cégünk

Rebach Steuerberatung Consulting Bt.
Cégjegyzékszám:
01-06-795467
info@iqlight.hu
+36 30 760 5600